Pohřební služby

Postup při úmrtí

Při úmrtí v bytě nejprve zavolejte lékaře, který provede ohledání zesnulého k určení příčiny úmrtí a zajistí vyhotovení "Listu o prohlídce mrtvého". Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení. Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, domovech důchodců a podobně splní tuto povinnost zdravotničtí pracovníci a zajistí informování blízkých o úmrtí.

Následný převoz zesnulého si zajišťuje objednatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí. Přeprava se provádí v rakvi přepravní nebo rakvi konečné, pokud si ji objednatel vybral před prvým převozem.

K obstarání - vyřízení pohřbu na pohřební službě jsou potřebné:

  • občanský průkaz objednatele pohřbu,
  • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici),
  • rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici),
  • oblečení pro zesnulého,
  • fotografie na smuteční oznámení.

Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého.

Jiří Wolker

Informace pro pozůstalé

Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí. Objednatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Dědické řízení

Po oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři (podle trvalého bydliště zesnulého, data úmrtí).

Notář sám pozve vypravitele pohřbu doporučeným dopisem k předběžnému šetření.

Pozastavení vyplácení důchodů

Matriční úřad oznámí úmrtí i ČSSZ a vyplácení důchodů se tak pozastavuje automaticky.

Pozastavení vyplácení důchodů

Matriční úřad oznámí úmrtí i ČSSZ a vyplácení důchodů se tak pozastavuje automaticky.